Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží ze sortimentu obsaženého na internetové stránce www.darvin.cz. Podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících a jejich aktuální znění zastupuje kupní smlouvu.

Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy

Vyplnění a odeslání požadovaných údajů v objednávkovém formuláři umístěném na internetové stránce www.darvin.cz stvrzuje platnost objednávky zboží ve specifikovaném rozsahu a ceně.

V případě, že zákazník vyžaduje grafickou úpravu zboží, je povinen doložit požadovaný motiv v elektronické podobě. Pro platnost objednávky je kupující povinen odsouhlasit grafický návrh zpracování objednaného zboží, který prodávající vytvoří na základě podkladů, jež mu doložil kupující. Zákazník se emailovým potvrzením korektury zavazuje k odběru a úhradě zboží v nepoškozeném stavu. Za uzavření kupní smlouvy je považováno odeslání objednávky nebo v případě grafické úpravy zboží následné potvrzení korektury.

Prodávající si může zvláště při větších objednacích objemech od kupujícího vyžádat písemné potvrzení objednávky nebo uhrazení zálohové faktury na objednané zboží. Nesplní-li kupující tento požadavek, objednávka se považuje za neplatnou.

Dodací podmínky

Dodací lhůta v trvání 14 kalendářních dní začíná běžet dnem potvrzení korektury grafického návrhu. V případě, že není možné v tomto termínu zboží dodat, bude kupující informován o možných variantách řešení situace. Dojde-li k nepřevzetí zásilky nebo nedoručení z důvodu chybně uvedených dodacích údajů, vyhrazuje si prodávající právo požadovat úhradu ceny za zboží a přepravních nákladů úhradou na účet před opakovaným zasláním zásilky.

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady ceny za převzaté zboží.

Platební podmínky

Kupní cena, kterou stanovuje objednávkový formulář, je uvedena bez DPH a neobsahuje náklady na přepravu. Přepravné je kalkulováno individuálně podle dodací adresy a hmotnosti zásilky. O jeho výši je zákazník předem informován. Celková kupní cena včetně DPH a nákladů na přepravu je splatná k datu převzetí dodávky zboží a to prostřednictvím úhrady dobírky přepravci. Je-li prodávajícím vyžadováno, je celková cena zboží splatná před expedicí objednávky kupujícímu a to na základě úhrady zálohové faktury vystavené prodávajícím.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje k ochraně osobních dat poskytnutých kupujícím. Tato data budou uložena do databáze prodávajícího a budou využita pro účely realizace objednávky. Kupující v souvislosti s platností zákona č. 480/2004 Sb. souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího.

Reklamace

Prodávající se zavazuje nedistribuovat zboží v rozporu s platnými právními předpisy, zboží poškozené či jinak znehodnocené. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným používáním, manipulací nebo skladováním zboží kupujícím. V případě reklamace musí být reklamované zboží doručeno v původním stavu a v dostatečně chráněném obalovém materiálu vyhovujícím nárokům přepravy křehkého zboží a označení zásilky příslušnými symboly. Reklamované zboží musí být dodáno do sídla prodávajícího spolu s písemnou specifikací reklamace a identifikací objednávky. Prodávající reklamaci vyřídí v souladu s platnou legislativou. Je-li dodávaná zásilka poškozená, má zjevné vady obalu nebo má neúplný obsah, má zákazník právo odmítnout převzetí zásilky pro poškození.

Závěrečná ustanovení

Kupující vyplněním a odesláním objednávkového formuláře bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek i stanovenou cenu objednaného zboží. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1. obchodního zákoníku dohodli, že není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 11. 2007. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit znění obchodních podmínek.